Př ipraveni na vš echny vaš e nouzové situace

N 7545
05.10.22
Má m kapitá l, který bude slouž it k poskytová ní krá tkodobý ch a dlouhodobý ch zvlá š tní ch pů jč ek od 50000 Kč do 500.000.000 Kč pro kaž dé ho, kdo chce, aby byl tento ú vě r vá ž ný. Zá jem ve vý š i 2% roč ně v zá vislosti na pů jč ené č á stce, protož e zejmé na nechceme poruš ovat zá kon. Mů ž ete splá cet až 3 až 30 let v zá vislosti na vý š i ú vě ru. Je na vá s, abyste prová dě l mě sí č ní platby. Pož aduji pouze uzná ní certifikované ho ruč ně dluž né ho dluhu a ně které č á sti jsou také potř ebné
Email: sabinavodickova8@gmail. com
93
 

Rychlá, serió zní a velmi praktická nabí dka pů j& ...

48Nový rychlý a bezpeč ný postup nabí dky pů jč ...